حالم !!

نمیدانی چ دردی دارد!
وقتی حالم… درواژه هاهم نمیگنجد… آخ

/ 28 نظر / 9 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مریم

کاش صدای بعضی آدمارو میشد بوسید… مخصوصا وقتی اسمتو صدا می زنن.

مریم

دلــــــــــــــم لک زده واسه یه درددل ساده که تهش پشیمونی نباشه ...

مریم

دلم برای کسی تنگ است که گمان میکردم می آید میماند و به تنهاییم پایان میدهد! آمد رفتو به زندگی ام پایان داد!!!!! شکستم.......

مریم

موی سپیدو توی آینه دیدم / آهی بلند از ته دل کشیدم ....

مهسا

ایـטּ روزهآ هـم خوش حآلـم هم غمگیـטּ . . . ! نمـﮯ فهمم . . . خودم هم حآلـم رآ نمـﮯ فهمم . . . گآهــﮯ قنـב בر בلـم آبــــ مـﮯ شوב و روحم بہ آسماטּ هآ پـر مـﮯ کشـב . . . گآهــﮯ تنهآ בلـم اتآقـﮯ میخوآهـב تآریـڪـ و سوتــــ و ڪور . . . ڪه بنشینم گوشہ ڪنـآرش و ثآنـیہ بہ ثآنـیہ ام رآ هم آغـوش غـم شوم . . . نمیـבآنم . . . تنهآ چیز ﮮ ڪه میـבآنم ایـטּ استــــ ڪه ایـטּ روزهآ בلـم بــچہ مـﮯ شوב בمـﮯ میخنـבב בمـﮯمیگریـב و پآ بہ زمیـטּ مـﮯ ڪوبـב ، בمـﮯ بهآنہ هآﮮ ڪودڪآنہ میگیـرב . . . ! {בل ڪوچـڪـ مـטּ} آرام بآش . . . خوבم هوآیتــــ را בآرم !

مهسا

خدایا به کدامین دلتنگی خندیدم که چنین دلتنگم ...؟؟!!!

مهسا

برای همیشه ماندن باید رفت... یاازقلب کسی... یابه قلب کسی.

مهسا

هـــــٍــے! کآفـــِــــہ چے! مـیـزهـآیــَـت رآ تــَـک نـَـفــَـره کــُــטּ ! نـِــمــے بینے؟! هــَـمــِـہ تــَـنـهــآیـــیـــم!

به گمانم یادت پنجره ی احساسم را میکوبدچرا که در دلم هوای دلتنگی به پاست...

آنا

خستم!!!:(