بازوی دوس پسر

بازوی ×دوس پِسَر× خود را گاز بگیرید
تا کَـبود شـود
تــا دُخـتَران دیگر
نشــــانه ی حـاکم بُـزرگ را ببینند و مُتفَرِق شـوندنیشخندنیشخند

/ 2 نظر / 5 بازدید
hadis

علی من هیچی نمیگم خودت میدونی دیگه درباره مطلبت[نیشخند][نیشخند][نیشخند]منو میگیا[نیشخند]

آجی

بانمک بود ولی نامحرم در هر شرایطی نامحرمه.هر شرایطی.ممنون داداش