خوشبــختی

باور کــــــــن ، ایــنکه اعــتقاد داشـــــــته باشــــی ..
"هر لحــظه" به خاطر دلیلــی زنـــده ای ..
یعنـــــــی خوشـبختی .. ;
چون که خوشبــختی در لـحظه اســت ، نه همیشــگی .

/ 0 نظر / 25 بازدید