خاطرات

میخندم 
به غمهایم 
چون دیوانه ای 
برایت تعریف میکنم هردو قهقه ای مستانه سرمیدهیم 
می گویم  رسم عجیبی دارد این دنیا 
وقتی نباشی همه غریبه می شوند 
حتی بالشی که سالها سرت را رویش میگذاشتی
می گویم و میخندم 
میخواهم دردهایم را پشت نقابی ازلبخند بپوشانم‎
می گویی امروز زیباترازهمیشه میخندی
دردل می گویم امروز دردم عمیق ترازهمیشه است
بلند فریاد میزنم 
دیوانگی هم عالمی دارد ‎
بـــــــ*اران


/ 3 نظر / 26 بازدید
ALONE

عالی

مریم

کاش آدم ها بفهمند حال پریشان آرامش می خواهد نه .. سرزنش!

مریم

تو می گویی باران صدای پای اجابت است ؛ نیاز کن ! اما مسلک من ، مسلک درویشان است ! چه دارند که از هر حیث بی نیازند ؟! آن نیازی که تو را بی نیاز می کند ! اما من در اوج بی نیازی ، به تو نیاز پیدا کردم ! پس ببار باران . . . !