# حرف_دل

هٍــــی آدم ها...

هٍــــی آدم ها...    باور کنیــــد می خواهــــم از شمــــا دورترین بمانــم...    نــــزدیک کـــه می شوید،    ســــردی ِ عاطفــــه هایتـــان،    وجـــــودم را می لرزاند...    ... محـــــضٍ ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 16 بازدید

نســـــــــلی هستیم...

نسلـــــى هستیم کـــــه روزهـــــا میخوابیـــــم و شبهـــــا بیداریـــــم چون تاریکـــــى شب برامـــــون قابل تحمـــــل تر از واقعـــــیت هایی است کـــــه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 12 بازدید