# جملات_تنهایی

شــاعــر شــدم

مــا بــه هــم نــرسیــدیــم ومــن شــاعــر شــدم،تــا در بــوم دفتــرم،زیبــاییــت را بــا واژه هــا نقــاشــی کنــم!دامنــت را کمــی بــالا بگیــر،زمیــن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید