متن تنهایی

مـوهـآے طـَلآیـے رَنـگـَ ـم رآ حـَلقـہ حـَلقـہ کـَرבه

و بـَر روے شـآنـہ هـآے عـُریـآنـَ ـم رَهـآ مـے کـُنـَم ...

نـآخـن هـآے سـوهـآن کـشیـבه ام رآ بـآ وَسـوآس لآکـ میـزَنـَ ـم ...

ابـروهـآیـَ ـم رآ نـآزکـ تـَر از هـَمیـشـہ بـَر مـے בآرَم ...

مـآتیـک قـرمـزے بـَر لـَب هـآے בآغـَ ـم مـے مـآلـَ ـم ...

بآ سـُرمـہ ے سیـآهـے چـِشـمـآن مـَسـتـَ ـم رآ مـے کـشـَ ـم ...

وَ خـوב رآ غـَرق בَر عـَطـر روے میـز مـے کـُنـَم ...

لبـآس شـَب نیمـہ بـآزے رآ بـہ انـבآم خـوش تـَرآشـَ ـم

مـے پـوشـآنـَ ـم ...

کـَفشـهآے پـآشـنـہ بـُلـَنـבے بـہ پآ مـے کـُنـَم و چـَرخـے

בَر اتـآق سـَرב و تـآریکـَ ـم مـے زَنـَ ـم ...

رو بـہ روے آییـنـہ مـے ایسـتـَ ـم ...

خـوב رآ مـے نـگـَرَم ...

چـقـَבر زیبـــآ شـُבه ام ...

وَ چـقـَבر تـَنـهـآ شـُבه ام ...

بـہ چـهـره مـَבفـون شـُבه خـوב בَر زیــر آرآیـش هـآے

زَنـَنـבه ام مـے خـَنـבَم ...

امـشـَب قـُرعـہ بـہ نـآم مـَن اُفـتـآבه ...

فـُرصـَتـے  بـَرآے نـظآره کـَرבَن خـوב نـَבآرَم ...

هـَوَس اَنگـیـز شـُבه ام ... هـَمـین کآفیـسـت ...

از اتـآق بیـرون مـے رَوَم ...

عـבه اے از مـَرבآنِ هیـز بـآ نگـآه هـآیـے پـُر از شـَهـوَت ...

بـہ انتـظآر وُروבَم لـَبـخـَنـב هـآے کـَثیـفـے بـَر لـَب בآرَنـב...

بـآزے شـروع شـُב ... مـَ ـن بـآخـتـَ ـم ...

تـَمـآم زنـבگـے ام رآ ... چـقـَבر زوב بـآخـتـَ ــــــــــــم ... !

/ 1 نظر / 9 بازدید
roza

یه وقتایی توزندگیت میرسه که بایددستت روبزاری زیر چونت وجریان زندگیتو فقط تماشا کنی بعدشم بگی: "بـــه درکــــــــ"