دست بردار پطروس!

دست بردار پطروس!!!

بگذار دنیا را آب ببرد....

در دنیایی که اقیانوس آرام به دنبال آرامش می گردد....

سد هم بسازی...

فقط مشق بچه ها را زیاد میکنی...!؟

یک سیب به زمین افتاد و "همه" مفهموم جاذبه را فهمیدند...

هزاران انسان به زمین افتاد

"هیچکس"

مفهوم "انسانیت" را درک نکرد...!!؟؟؟

/ 1 نظر / 4 بازدید
taranom

چه ساده و دوست داشتنی![لبخند]