اس ام اس دلتنگی و بیقراری

امــروز هـم گـذشـت و نیامــدی

نا شکـر نیستـم

فــردا هم روز خـداست


پیامک های بیقراری و دلتنگی جدید

eshqam.ir

می گن قسمت نیست حکمته

من معنی قسمت و حکمت رو نمی دونم

اما تو معنی طاقت رو می دونی

مگه نه ؟


پیامک های بیقراری و دلتنگی جدید

eshqam.ir

نانوشته هایم بسیارند

مثل بی قراری هایـم

من سکــوتم را فریـاد می کشــم

آخر این آشوب درونم مــرا می کشد


پیامک های بیقراری و دلتنگی جدید

eshqam.ir

چقدر کم توقع شده ام

نه آغوشت را می خواهم نه دیگر بودنت را

همین که بیایی و از کنارم رد شوی کافیست

مرا به آرامش می رساند حتی اصطحکاک سایه هایمان کافیست


پیامک های بیقراری و دلتنگی جدید

eshqam.ir

در جمـع من و ایـن بغض بی قرار

جـــای تــــو خـــــالی


پیامک های بیقراری و دلتنگی جدید

eshqam.ir

قــرارمـان فقـط  یـک مــانیــتور کـوچـک بـــود

امّــا اکنــون قلبـــم را ببـین

که بــا هــر آف شدنــت چــگونـه بـی قــرار آمــدنــت مـی شـــود


پیامک های بیقراری و دلتنگی جدید

eshqam.ir

نشستم من دمی در خواب باتو

کـنــار چشـــــمـهء مـهتــاب باتو

مـگـر تـاب و تـوانـــم بـرده بـودی

که بــودم لحظـه ای بیـتــاب بی تو


پیامک های بیقراری و دلتنگی جدید

eshqam.ir

بیا قدم بزنیم

من با تـــــــــو

تو با هر که دلت خواست

فقط بیــــــــــا قدم بزنیم

اصلا بیا و بگذار سایه ات باشم

سایه که آزار ندارد

دارد ؟


پیامک های بیقراری و دلتنگی جدید

eshqam.ir

/ 0 نظر / 7 بازدید