آیا زنـــی غریبه در این کوچــه‏ ها نبود؟

دیشب کسی مزاحم خواب شما نبود؟
آیا زنـــی غریبه در این کوچــه‏ ها نبود؟
یک چادر سیاه کشی روی سر نداشت؟
سر به هوا و ساده و بی دست و پا نبود
زنبیل داشت، در صـف نان ایستاده بود
یک مشت پول خرد … نــه آقا گدا نبود!
*عکسش؟ درست شبیه خودم بود،مثل من *
هـــم اسم من، ولحظه ای از من جدا نبود
آقا! مرا دقیق ببین ، این نگاه خیس
یا این قیـافـــه در نظرت آشنا نبود ؟
*دیشب صدای گریه ی یک زن شبیه من *
در پشت در مزاحـــــم خواب شما نبود؟

/ 0 نظر / 9 بازدید