تنهایی

ناقوس شب که بصدادرمی آید
سکوت وحشیانه ترازهمیشه فریاد می زند
وصدای ضجه های دلخراش قلبم را بهترمی شنوم دراین زندان تنهایی

 

 

 

ای غریبه امروز
ای آشنای دیروز
دستانت را به من بده فقط به اندازه مرور خاطرات دیروزم
دوریت دیوانه ام کرده است

 

/ 6 نظر / 7 بازدید
shahzad

خسته نباشی داداش خودم[پلک]

مریم

تمام موسیقی های دنیــا را به خــاطر دارم اما ... هیــچ کدامشان به اندازه شنیدن صدای نفس هایش به من آرامش نمی دهند ... !

مریم

اگه به یــــــه نفر قول دادے باهــــــاش بمونے ... دیگه حق ندارے چراغ امیــــــد دلشو خــــــاموش کنے ... رو حرفــــــت باش و عاشقش بــــــاش... مطمــــــئن باش دنیــــــاشو به پات میــــــریزه...

مریم

کُل ِدُنیا را هَم کـِﮧ داشتِـﮧ باشــے ... باز هَم دِلَت میخواهَد... بَعضــے وَقتها .. فَقَط بَعضــے وَقتها ... بَراے یـِک لَحظِـﮧ هَم کِـﮧ شُده ... هَمِـﮧے ِدُنیاے ِیــِک نَفَر باشــے

مریم

لغت نامه هاى دنیا را باید آتش زد ! جلوى واژه ى نبودن نوشته اند : "عدم حضور شخصى یا چیزى" همین ! چقدر نبودن او را ساده فرض مى کنند ؟

تنهایی

تنها بودن ، قدرت میخواهد… و این قدرت را کسی به من داد که روزی میگفت تنهایت نمی گذارم…