جملات خسته

خَســتــَمـ ... !

اَز خــودَمــ و اَز آدَمــآی مَسخــَرهـ ی کــوکـــی ...

خَســتــَمـ ... !

اَز زنــدِگــیهـ سَـگـی کـهـ اِمــروزشــ بَــدتَـر اَز دیــروزهـ ...

بــهـ چــی دِلــخــوشَـمـ ؟ هــِـهـ ...

بــهـ عِشــقــی کــهـ هَــستــ و نیســتـ ؟

بـهـ شــآنسـی کــهـ نَــبـود و نیســتـ ؟

پَشیــمونَــمـ ... مِثــِ سَــگـ پَشیــمونَــمـ اینکــهـ خـوآستَمــِشـ ...

اینکــهـ دَسَــمو رُو کَــردَمـ و ... حــآلآ شُــدَمــ یـهـ عَـروسَکـِ تِکــرآری ...

حــآلآ شُـدَمـ بَـدهـ عــآلَــمـ ... هــِهـ ...

نِمیــدونَـمـ ایـن حِســِ لَعنَتــی چیــهـ تـو دِلَــمـ ... !!!

عـــِشــق ؟ نِفــرتـــ ؟ هَــر کـوفتــی هَــسـ دآرهـ آرومـ آرومـ میکُشَــتَمـ ...

خَستـــَمــ خُـــدآ ... میفَــهمـــی یَنــی چــی ؟؟؟

کِسـی دَرکَمــ نِمیکُنـهـ ... بــی صــِدآ میشکَنَــمـ خُـدآ جـون ... بــی صِـدآ ...

/ 0 نظر / 9 بازدید