بهار سال 1394

بهار از دو حرف (به+آر) تشکیل شده
که به معنای (آوردن بهترینها)ست..
ومن بهاررابرای هرروز سالت آرزودارم...
آمدن بهار ... همان بهترین های خداست برای تو..
بهترینها لایق توست که بهترینی..


سالی نو از راه میرسد
اگرآسمان بخششی کند زمین نفسی دوباره خواهد کشید...
ولبخند برلبان گلهاخواهد شکفت...
باغ وبستان سبز وپرنده ها ازسفربازخواهند گشت...
وتنها دلیل برای زندگیم عشقی است که هنوز درقلبم زنده است ..
بر پرندگان خسته وگلهای نوشکفته درود میفرستم
که پیام آوربهارمن شده اند..
وبرشما سلام ...عشق قلبم هدیه نوروزشما...

/ 0 نظر / 6 بازدید