زن یعنی

زن یعنی
سنگ زیرین آسیاب زندگی
یعنی سکوت
زن یعنی
عشق بی منت
یعنی زندگی با خاطرات شیرین
مرور آرزوهای برباد رفته
زن یعنی
خالق
یک گل
یک تابلو زیبا
یک شعر پر از زندگی
زن یعنی کوه
استوار
دربرابر تمام مشکلات
یعنی اشک
اشکی پنهان پشت تمام ابرهای سیاه
دور از چشمان نامحرم هر بیگانه ای
حتی بدور از چشمان او

ب*اران

/ 0 نظر / 72 بازدید