این است حکایت زندگی

گفت : سلام
گفتم : سلام
معصومانه گفت : می مانی ؟
گفتم : تو چطور ؟
محکم گفت : همیشه می مانم
...گفتم : می مانم
روزها گذشت . روزی عزم رفتن کرد . گفتم : تو که گفته بودی می مانی ؟
گفت : نمی توانم ! قول ماندن به دیگری داده ام .... باید بروم؟
این است حکایت زندگی

/ 0 نظر / 5 بازدید