ببـوسیـدش !!!!

وقتی شمـا رو وسـط آرایش کردن می بوسه ....
وقتی باهاتـون کشتـی می گیـره و مثل ِ پـَر از رو زمین بلنـدتون می کنه !
وقتی تو دلتنگی هاتون داوطلبانه می بردتـون بیـرون و شما رو تو شهـر می گردونه
ببـوسیـدش !!!!............


/ 1 نظر / 7 بازدید