شــاعــر شــدم

مــا بــه هــم نــرسیــدیــم و
مــن شــاعــر شــدم،

تــا در بــوم دفتــرم،

زیبــاییــت را بــا واژه هــا نقــاشــی کنــم!

دامنــت را کمــی بــالا بگیــر،

زمیــن ایــن نقــاشــی بــاران خــورده اســت . . .

/ 0 نظر / 6 بازدید