دنیای عاشقانه

سپیده پرده شب را کنار زد
خورشید شاد شاد
به دنیا عاشقانه تابید
ونسیم روح تازه ای به باغ دمید
وانگشتانش را لا بلای موهای سرو کشید
میان اینهمه زیبایی جای ب*اران خالی

/ 1 نظر / 8 بازدید