زندگی...

زندگی گاهی گریه است گاهی خنده 

گاهی بازنده و گاهی برنده 

زندگی گاهی عشق و گاهی نفرت

گاهی امید و گاهی حسرت 

گاهی افتادن و موندن وبریدن

گاهی پرگشودن وپریدن

زندگی مثل یک سقف توهجوم بی پناهی 

زندگی عشق و محبت کندن ازمرگ وتباهی

زندگی مثل یک جنگه تنهاجنگی که قشنگه 

تو نبرد زندگی عشق حکم تفنگه 

# زندگیتون سرشار از آرامش #

/ 0 نظر / 43 بازدید