هر صبح من

صبح با صدای زنگ ساعت آغاز میشود
بیدار میشوم
روبروی آینه مینشینم
موهایم را میبافم
به صورتم دستی میکشم
ولبخند زدن را تمرین میکنم
حال آماده ام
به زندگی سلام میکنم
ب*اران

/ 2 نظر / 314 بازدید
m

ادما قدر اونی رو که دارند نمی دونند

m

ادما قدر اونی رو که دارند نمی دونند