زیاده خواه نیستم !!!

زیاده خواه نیستم ! جاده‌ ی شمال.. یک کلبه ی جنگلی‌.. یک میز کوچک چوبی با دو تا صندلی.. کمی‌ هیزم.. کمی‌ آتش.. مه‌ِ جنگلی‌.. کمی‌ تاریکی ‌ِ محض.. کمی‌ مستی.. کمی‌ مهتاب.. و بوی یـار.. و بوی یـار.. و بوی یـار ...!


تـو باشی
مـن باشم
و ...هــیچ !


دنــیـا هم ارزانی خودشان!

/ 2 نظر / 7 بازدید