پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1394

شر کم کن ...

یـه عِـــدِه بـــودَنــــ اومَــــدَنــــ ❎مَـــرامِــــشونو❎ نِــــشونــــ بِــــدَنـــ اَز دَســتِـــشونــــ دَر رَفْـــتـــ ❌چِـــهْرِه واقِعیــــشونـــ❌ رو نِــشـونـــ دادَنـــ↪
/ 2 نظر / 57 بازدید