سه چیز

سه چیز را با احتیاط بردار:
قدم،قلم،قسم!

سه چیز را پاک نگهدار:
جسم،لباس،خیال !

از سه چیز کار بگیر:
عقل،همت،صبر!

از سه چیزخود را نگهدار:

افسوس، فریاد، نفرین کردن!


سه چیز را آلوده نکن:

قلب،زبان،چشم!


اما سه چیز را هیچگاه و هیچوقت فراموش نکن:

خدا،مرگ و دوست خوب...

/ 5 نظر / 3 بازدید
دخترک مهربون

سلام به منم سر بزن

مریم

پیدا کردن کسی که بهت بگه دوسِت دارم سخت نیست . . . پیدا کردن کسی که گند نزنه به اعصابت سخته

مریم

از مردن نمیترسم؛من از این میترسم که آدم های این دنیا... آنجا هم باشند!

مریم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خدایا آلودگی آدمها از حد گذشته… زمین را تعطیل نمیکنی

مریم

ﺍﯾﻦ ﺍﺷﮏ ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﮔﺮﺩﻥ “اوست” ﺣﻖ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺩﻭﺵ ﻣﯿﮑﺸد…