آدمها

آدمها
آدمکهایی شده اندپوشالی باقلبهایی از جنس آهن و سنگ
آدمها
چهره زشت و بی روحشان را پشت نقابی از مهر پنهان کرده اند
آدمها
دیگر آدم نیستند
خنجری شده اند تا روحت را
ناجوانمردنه وبا لبخندی زیبا برلب بدرند
وتو ندانی
اعتماد یعنی چه
ودلت بلرزد با دیدن هر لبخندی
آدمها
چقدر بد شده اند
ب*اران

/ 0 نظر / 3 بازدید