گاهی دلتنگ می شوی

باران که باشی 
گاهی دلتنگ می شوی
برای آغوش دریا
برای بازی با موجها 
برای ماهیها 
باران که باشی 
دلت پرمی کشد برای آسمان 
برای رهایی اززمین 
زمینی که هیچ بارانی دیگر توان پاک کردنش راندارد
به خورشید می پیوندی برای آنکه به آسمان برسی

ب*اران

/ 0 نظر / 10 بازدید