پاییزی ترین روز پاییز

 

سوزوسرمای برف تمام اندام درخت باغ همسایه را فراگرفته است
نقاش پاییز بر روی برگهای طلایی رنگش حاشیه ای قهوه ای کار کرده است
 
نسیمی میوزد و دریک لحظه دهها برگ را به پابوسی زمین می کشاند
کمی جلوترکه می روم درختان خرمالو سردرگریبان هم آرام نشسته اند
چه خودنمایی میکند رنگ زیبای نارنجی به روی سبز تیره برگها
وگودالی  آب که یخ بسته است
 
ازکنارچاله آب تاپایان خیابان خطی نقره ای درخشان کشیده شده است
 
کمی جلوترتمام زمین را گردی ازنقره پاشیده اند
وخورشید همچنان زیبا و با صلابت برآسمان تکیه زده و برزمین نورمی پاشد
 
امروز پاییزی ترین روز پاییزاست

بــــــــ*اران

/ 0 نظر / 7 بازدید