ما زن ها...

ما زن ها....

گذشت را خوب بلدیم!

گذشت از بدی ها...

تهمت ها...

اشتباهات...

گذشت از اخم ها...

از داد ها...

زیر آبی رفتن ها...

اما...

این ظاهر ماست؛...

وقتی دیدید گذشتیم بدونید از شما مرد ها گذشتیم!!!؟

ساکت و آروم.....

ما زن های وفا دار همونطور که محکم میمونیم،

محکم هم میریم...!!؟

/ 1 نظر / 10 بازدید

عالی