فرشته ی خسته

فرشته ای  بالهایش را سالها ست برزندگیت بازکرده بود

امروز خسته و زخمی به دوردستها سفرمیکند

شاید درجایی دور خیلی دور

مرهمی بیابد برای زخمهای چندین ساله اش

میداند روزی هزاربار ازخدا آمدنش را آروز میکنی

اما فرشته قصه ما برای همیشه رفته است

بــــــــ*اران

/ 0 نظر / 81 بازدید