بگذار پایان تو را غافلگیر کند

 

اندیشیدن به پایان هر چیز شیرینی حضورش را تلخ می کند...

بگذار پایان تو را غافلگیر کند درست مانند آغاز

 

/ 2 نظر / 6 بازدید
a lone daughter

گاهـے ڪـلام در وصـفــ واقعیـتــِ مـا ڪـم مـےآورد ناچـ ــارایـن ســہ نقـطــہ…و دیگـ ـر هیــچ…

مهدخت

پایاین سخت...دلگیر وپرازاضطراب