ساده ام

مــــی گــــویــنــد ســـــاده ام ، ، ،


مـــی گـــویـــنـــد تــــو مــــرا با

یــک جــــمـــــلـــه

یـــک لبـــــخـنـــد، ، ،

بــه بــازی میـــــگیــــری ! !!!!

مــــــیگـــــوینــــد تـــرفنــدهـــایت، شـــیطنـــــــت هــــایت

و دروغ هایـــت را نمـــــی فهمــــم . . .

. . . مــــــیگویند ســــاده ام !

اما تـــــو ایـــــن را بـــــاور نــــــــکن . . .

مــــــــن فـــــقــــــط دوســـتـــــت دارم ،.......

همــــیــــــــــن! ! ! !

و آنــــها ایــــن را نمـــــــیفــــــــهمنــــد . . . . .!?


/ 6 نظر / 6 بازدید
علیرضا

نیشا جان پستت فوق العاده بود [دست][دست][گل][گل][گل][گل][قلب]

تورا که یافتم .......دریافتم؛ که از قبیله ی آسمانی........چرا که گرمی خورشید را در نگاه زیبای تو دیدم ......وصمیمیت ومهربانی ابرها را در دلت....................به یاد تومن هرروز به آسمان خیره می شوم.......وبه ستاره های عاشق ؛ سلام می دهم ......(پاییزفصل زیبا)[گل][گل][گل][گل][گل]

گاهی نیاز داری ؛که زمان را نگه داری؛ چرا که احساس می کنی؛ این زیباترین لحظه ای است که دوست داری ...........گاهی هم می خواهی زمان ؛به سرعت حرکت کند چرا که خاطرات تلخ تورا شکنجه می دهند ......در هردو حالت زمان دست تو نیست(پاییزفصل زیبا)[گل][گل][گل][گل]

رها راد

ایم متنت رو خیلی دوست دارم واقعا به دلم نشست .

a lone daughter

یــک عمــر دور و تنهــا، تنهــا بــه جــرم ایــن کــه او، ســر سپــرده مــی خــواســت! مــن، دل سپــرده بــودم . . .

نيلوفر

می دانی..؟ آدم های ِ ساده.. ساده هم عاشق می شوند.. ساده صبوری می کنند.. ساده عشق می وَرزَند.. ساده می مانند.. اما سَخت دِل می کنند.. آن وقت که دل ِ می کنند.. جان می دَهند.. سخت میشکنند.. سخت فراموش میکنند.. آدم های ِ ساده…..[گل][گل][گل]