دلتنگیهایم

بازهم هجوم دردها 
بازهم غم
به بلندترین کوهها پناه می آورم
به اندازه پریشانی روزگارم 
موی پریشان میکنم
و به اندازه تمام غمهایم فریاد میزنم 
میخواهم صدایم دنیارا کرکند
تاشاید کسی صدایم را بشنود
تاشاید کسی معنی دلتنگیهایم را بفهمد
شاید این دل آرام گیرد شاید...

 

دلم پرمیکشد برایت 
ازاینجا
که با یادت سردرگریبانم 
تا آنجا
 که با دلت هم آغوشم
دلم پرمیکشد برایت
 ثانیه ها را میشمارم 
تا وقت دیدار
دلم پرمیکشد برایت

غمگینم مثل عکسی در اعلامیه ی ترحیم که خنده اش همه را می گریاند . . .افسوس

/ 28 نظر / 15 بازدید
نمایش نظرات قبلی
دختر تنها

اگر مرهم شوی سراسر زخم میشوم درپناه ِ دستهای تو...

دختر تنها

این بار که آمدی دستانت را روی قلبم بگذار تا بفهمی این دل با دیدن تو نمی تپد میلـــرزد . . . .

دختر تنها

دوام نمیاورم سرمای زمستان امسال را باید کوچ کنم… به قشلاق آغوشت . . .

دختر تنها

من که نباشم دنیا یک “من”کم دارد تو که نباشی من یک “دنیا” کم دارم . . .

تنهایی

من از"معبود"یکتایم فقط یک چیز میخواهم،نگیرد هرگز از قلبت امید استجابت را.

تنهایی

به زندگیم پوزخند نزن! روزی کسی را داشتم که با تمام وجود صدایم میکرد...عشقم...

تنهایی

شادی را هدیه میکنم حتی به کسانی که قلبم را سخت خراشیدند

چكاوك

خیلے سختـﮧ کـﮧ دردات تو خودت بمونـסּ بـﮧ جاے اینکـﮧ تو وجودت حل بشـסּ تـﮧ نشیـסּ بشـסּ ...

siyavash

naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa yyyye chizi mishi[قلب]