که دیگر دوستت ندارم

چشمانم را می بندم
نمیبینم
نمیخوانم
بغض نمیکنم
تلمبار نمیکنم
غم نداشتنت را
دروغ می بافم
که دیگر دوستت ندارم

ب*اران

/ 2 نظر / 43 بازدید
3پید

از تنها بودنم راضی نیستم اما خوشحالم که با خیلی ها نیستم [گل]