دوســتَـــتـــ دارَمـــــ

مـَـردِه مَـنـ
 
 تـُـو چهـ فـِـکرکَردهـ ــ ـ ــ ایـ تا اَبَد رو بهـ رویَـتــ میـ ایســتَــمـ ــ ـــ و 
 
 دوســتَـتـ ـ ــ ـ دارَمـ هایـَـمـ را
 
 پـــنهانـ ـ ــ ـ ـ مـیــکُـنَـمـ ؟!
 
 نَــهـ. . . 
 
 بُـــلَــنــد مـیـ گــویَـمـ وَ بُـــزُرگـــ میــ نِـویــسَـمـ
 
 دوســتَـــتـــ دارَمـــــ
 
/ 0 نظر / 10 بازدید