چشمانش را بست و رفت ...

رفت تا دیگر در چشمان عاشقش دیده نشود
نمیدانست چشمانش
لبانش
دستانش
تمام وجود مردانه اش در احساس زنانه اش حک شده
واین عشق
ربطی به بودن و نبودنش ندارد
کاش قبل رفتن میفهمید
ب*اران

/ 0 نظر / 43 بازدید