حال من خوب است

مـלּ باید پوشیده باشمـ تا تو دینت را حفظ کنے ؟! 

مرا ارشاد مے کنند تا تو ارشاد شوے ؟!
تو ازدواج نکردے و بـﮧ من گفتے
زن گرفتـלּ حماقت است و مـלּ ازدواج نکردمـ و 
بـﮧ مـלּ گفتے تـُرشیده امـ!!
نتوانستمـ بـﮧ استادیومـ بیایمـ، 
چوלּ تو شعارـهاے آب نکشیده میدادے !!
وقتے گفتمـ پوشک بچـﮧ را عوض کن 
گفتے بچـﮧ مال مادر است و وقتے 
خواستے طلـاقمـ بدهے
گفتے بچـﮧ مالـ پدر است ؟!
چـﮧ عادلـانـﮧ !!
/ 1 نظر / 4 بازدید
roza

وبلاگت عالیه داداش جان