/ 6 نظر / 12 بازدید
علی

نمی دانم ما از عشق چی می فهمیمیم انچه می فهمیمیم چقدر با واقعیت تطبیق دارد . ولی توجه شما رو به مضمون حدیثی از امام علی (ع) جلب می کنم تا بلکه مفهوم واقعی عشق را بیابیم: خداوند متعال کل مخلوقات جهان را سه گونه آفریده است : 1- گروهی فقط دارای عقل و شعورند وفقط مشغول عبادت معبودند و معشوقند و آنها فرشتگان و مغربان درگاه حقند. 2- گروهی دیگر فقط دارای غریزه اند و زندگی آنها بر اساس غریزه است . و زندگی سطح پاییینی دارند و اینها حیوانات هستند. 3-گروه سوم هم دارای عقل و شعورندو هم دارای غرایزند و اختیار دارند از عقل یا شعور خود پیروی کنند یا از غرایز خود استفاده کنند. و آن آدم است. حال می دانی عاشق کیست و معشوق چه کسی است و در اصل عشق یعنی چه ؟ بله : انسان به هر میزان که از شعور و فکر و عقل خود استفاده کند و خدا را بندگی کند عاشق است و خدا معشوق واقعی است وعشق هم یعنی هر فعلی که برای خدا و به خاطر خدا انجام گیرد . حیف نیست این لجنیات را عشق بنامیم که جفا به کلمه مبارک عشق است؟ اگر انسان تابع محض غرایز شود به همان اندازه به حیوانیت و پستی خود را نزدیک می کند . و اگر تابع عقل و شعور خود باشد به بندگی خدا و عشق خدا ب

خوب بود

مهریماه

نه جان من این عاشقانه بود؟؟ داداشم!اینا فقط عکسای زیبا از دخترا بود که!!

حانی موشگله

واقعاعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی بود ازنفس افتادمبه وب من هم سربزن ادرس وبhane.blogfacom

roshana

Kheyli mozakhraf bod

دنیا

خوب نبود[شکست]