جملات غیرت و خیانت

چقـــــــــــــــــــــدر تلخ است بعد از سال ها

انتـــــــــــــــــــــظار...!

نیــــــــــــــمه گم شـــــــــــــده ات را

کامـــــــــــل بیابی...!!

/ 1 نظر / 7 بازدید