آمــــــــــــــــاده ای ...؟؟؟

دلـــــــــم را بــه دریـای ِ دلتــــــ سپـــــردم

چـــشمم را بـــه آبـی ِ چــــشمانتــــــــــ

دستـــــم را به گـــرمی ِ دستـانتــــــــــ

بی خیــــــال حــــــرف مـــــردم

می خـــــواهــم رسـوایتــــــــــ شــــــوم

آمـــــــــــاده ای... ؟؟؟


 

/ 0 نظر / 5 بازدید