"مـبـادا"

تـو زود رفـتی 
 یـا مـن دیـر رسـیدم
 "مـبـادا"
 کـوه هـا زودتـر از مـا بـه هـم بـرسـند.


/ 5 نظر / 6 بازدید
مریم

ما نسلی هستیم که مهمترین حرفهای زندگیمان را نگفتیم بلکه تایپ کردیم...

مهدخت

گفته باشم...!! من درد میکشم..! تو اما ...چشم هایت را ببند.. سخت است.. بدانم میبینی . و بی خیالی...!!

a lone daughter

حتی کفش هم اگر تنگ باشد زخم میکند ، وای به وقتی که دل تنگ باشد !