تو دوستم نداری

تو دوستم نداری و من
زیر تمام قول و قرارهایمان میزنم
فقط برای تو مینویسم
که سخت دلتنگ توام
میدانم میخوانی و باز
اخمهایت را درهم میکشی
اما میدانم ته دلت قنج میرود
از لبخند چشمانت پیداست
ب*اران

/ 1 نظر / 341 بازدید
عبدالرضا

دوست عزیز تصاویر و نوشته هایت را دیدم و خوندم بسیار زیبا بود فوق العاده بود