مروارید

هیچ صیادی نمی تواند در جوی حقیری که به گودالی می ریزد مرواریدی صید کند

/ 3 نظر / 6 بازدید
a lone daughter

گوشه نــدارد که یـکـــ گوشه اش بنشینمـــ و نفسی تــازه کنمـــ ... گــرد گــرد استـــ این زمین.. ایــنــ روزگــــار ...

hadis

......قشنگ بود....

مریم

همچون درخت باشیم که در تهاجم پاییز هرچه را بدهد، روح زندگی را برای خویش نگه میدارد.[گل][گل]