گــذشـتــه

رفتــه ای
و مــن هــر روز،
بــه مــوریــانــه هــایــی فکــر مــی کنــم
کــه آهستــه و آرام
گــوشه هــای خیــال ام را مــی جــونــد!
به گــذشـتــه که بــرمــیـگـــردم....
از حـــــــال مــیــروم....!.!.!

/ 2 نظر / 30 بازدید
مهدخت

منتظرم.. منتظر یک معجزه نزدیک... نه دور.. نه خیلی دور.. ونه غیر ممکن... همین که برگردم...!! و " تو " منتظرم باشی!!

نيلوفر

یاد آن روزی که یاری داشتیم این چنین خوار نبودیم ، اعتباری داشتیم ای که ما را در زمستان دیده ای با پشت خم این زمستان را نبین ، ما هم بهاری داشتیم [گل][گل][دست][دست][گل][گل]