تو عشق منی

عاشق خورشید که باشی

آفتابگردانی میشوی محو تماشای یار

وشبها سر در گریبان در انتظار سپیده دم لحظه های فراق را میسوزی و میسوزی

عاشق کوه که باشی

سبزه ای میشوی ریشه میدوانی در دل کوه

 در آغوش ستبر و استوارش رها میشوی و رها

عاشق دریا که باشی

موجی می شوی پراز جوش پر از خروش

 به هر ساحلی که خود را بکوبی باز به دریاوپناه می آوری و پناه

وتو عشق منی خورشید و کوه و دریای ب*ارانی

/ 1 نظر / 92 بازدید
ziba

webet qashange be manam sar bezanid ba linkam ham movafeqam [لبخند][لبخند] آنقـــــدر دلـــم را شکسته انـــد کـــه تمام راه هــای منتهی بـــه دل خــراب شـده است چندیست تــابـــلو زده ام کارگران مشغول کارنـــد آهسته بــرانید نـــه بـــرای دل شکسته ام بــــــرای شما کـه از زخـم دلـــم زخــم بـــر نــداریـــد