پیر مرد خندان

سال های زیادی بود که به دنبال پیر مردی بود

پیر مردی که در جنگلهای شمالی میزیست و همه می گفتند :

خندهای او آدم را مجنون و دیوانه می کند ...

منم سال های سال وجب به وجب جنگلها را گشتم !!!

پیر مردی که آدرس روزگار را داشت

روزگاری که همه ی ما زخم های عمیقی از او بر قلبهایمان داریم ...

یافتم ، یافتم پیرمرد خندان را

از پیر مرد پرسیدم : آدرس روزگار را می خواهم و او .......

می خندید و می خندید ....

انگار با خندهایش داشت آدرس روزگار را می داد

گویی روزگار در خندهای او بود

گویی روزگار پیرمرد خندان بود ...

و او همچنان می خندید ..........

و من هم مجنون و دیوانه وار به زخم های عمیقم نگاه می کردم

زخمی وجود نداشت ....تعجب

خندهای تلخ او مرهم زخمهایم شد ...

و من هم مثل همه مجنون خندهای او شدم و دیوانه وار برای همیشه سکوت کردم ......

/ 51 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
یاسی گل

[بغل]سلام داداشی [قلب] ممنون که بهم اعتماد کردی[ماچ] لینک شدی عزیزم

a lone daughter

زندگی برگ بودن در مسیر باد نیست ، امتحان ریشه هاست ، ریشه من هرگز اسیر باد نیست ، زندگی چون پیچکیست ، انتهایش میرسد پیش خدا .

a lone daughter

هـــمــیــشــه نــــه ولــــی گـــاهـــی مــیــان بـــودن و خـــواســتـن فـ ـاصـلــه مـــی اُفــتــد وقـ ـتــهــایـــی هـــســت کـــه کــســی را بـــا تــمـــام وجــــود میخواهــــی ولــــــی نــــبـــــــایــــد کــنـــارش بــــاشـــی ...

a lone daughter

دلتنگم ، برای کسی که مدتهاست بی آن که باشد ، هر لحظه زندگی اش کرده ام

a lone daughter

خـــدایـا دیدے ؟؟؟ ڪُلـے بـاراטּ فرسـتـادے تـا ایـن لـڪہ ها را از دلم بشــویـــے . . . مـטּ ڪہ گفتـہ بودم لڪـہ نیسـت زخــم اسـت ، زخــــــــ ــــــــــم . . .

a lone daughter

دلــم ســاعتــی میخــواهــد کــه مــانــده باشــد روی ســاعتــهــای " با تو بــودن " !!!

مهربون

زخم های روزگار را جز گذر روزگار مرحمی نیست پس روزگار خود طبیب زخمهای ایجاد کرده خود است

madela

salam webet khiliiiiiiiiiii khoshgel o motefavete mano ba esm ganjineye kocholo belink va behem khabar bd ba che esmii belinkamettttttttt[گل]

سارا

از پیمرد می پرسیدی با دستهای خودت آرزوهایت را کجا خاک کردی؟؟ من هم همان جا خاکشان کنمو تلخ بخندم...