خدایا تو میدانی چه میکشم

کورسویی از امید
نوری در تاریکی مطلق
زمزمه ای از دور
ودستان نوازش گر پروردگار
چشمانی در انتظار اما خندان
دنیایم بوی زندگی گرفته است
فقط چند روز تا آرامش باقی است
خدایا
خدایا
خدایا تو میدانی چه میکشم

ب*اران

/ 0 نظر / 7 بازدید