اس ام اس بوسه جدید

love-kiss-love-love--love-rilax-4

اس ام اس بوسه جدید

SMS Bouseh Jadid

eshqam.ir

گاهی دلم می خواهد از خیالــــم تو را بیرون بکشم

و سراپایت را غـــرق بــوســـه کنــــم

اس ام اس بوسه جدید

SMS Bouseh Jadid

eshqam.ir

بوسه هایت انار را می ترکاند

نفس هایت سیب را می رساند

آغوشت ابر را می باراند

پاییزترینی تو

اس ام اس بوسه جدید

SMS Bouseh Jadid

eshqam.ir

هنگام بارش باران سرت را رو به آسمان نگیر

من به بوسه ‏‏‏‏‏‏‏های باران روی صورتت هم حسودی می کنم

اس ام اس بوسه جدید

SMS Bouseh Jadid

eshqam.ir

 

داغتـــریـن آغــــوش هـــا را از تنـت

و شیـریـــن تـریــن بــوســـه هـــا را از لبـــانت بیـــرون می کشـــم

بــه تـلـــافـی تمـــام روزهــایـــی کـــه می خــــواهمت و نیسـتـــی  …

اس ام اس بوسه جدید

SMS Bouseh Jadid

eshqam.ir

سـیــاه مـشق ِ پــشت ِ چــشـم هـایــت  دسـت خـــط ِ کــیـست !

که بــوســیـدنــش سـجــده ی شکر دارد !

اس ام اس بوسه جدید

SMS Bouseh Jadid

eshqam.ir

دیگر هیچ مزه اى دلچسب نخواهد بود

من تمام حس چشاییم را روى لبانت جا گذاشته ام

اس ام اس بوسه جدید

SMS Bouseh Jadid

eshqam.ir

مــرا ببــوس

روزهــای سختــی در پیــش اســت

بگــذار تــو را کمــی پــس‌انــداز کنــم

اس ام اس بوسه جدید

SMS Bouseh Jadid

eshqam.ir

بوسیدن تو تنها تکراریست

که تکراری نمی شود

اس ام اس بوسه جدید

SMS Bouseh Jadid

eshqam.ir

کاش فراموشت می‌کردم

با عبورِ هر نفس در ازدحامِ خاطره‌ی لب‌ها

از ول وله‌ی بوسه و مکث

اس ام اس بوسه جدید

SMS Bouseh Jadid

eshqam.ir

فنجان چای توام

ببین چگونه قند در دلم آب می شود به شوق لبت

اس ام اس بوسه جدید

SMS Bouseh Jadid

eshqam.ir

درست وســـــط پیشــــانـــی ات

می شـــود قبلـــــه گــاه لب هــای مــــــن

بـــــــوسه هــایـــــم را همان جــا حوالـــــه می کنـــــم

اس ام اس بوسه جدید

SMS Bouseh Jadid

eshqam.ir

بخــواب تــا نگــاهــت کنــم

و بــرای هــر نفــس تــو

بــوســه‌ای بنشــانــم بــه طعــم

هــر چــه تــو بخــواهــی

اس ام اس بوسه جدید

SMS Bouseh Jadid

eshqam.ir

/ 0 نظر / 34 بازدید