جای خالیت

نسیم خنکی که می وزد برتنم
مسخ میکند مرا
توان بلند شدن ندارم
خود را به دست باد میسپارم ونوازشهایش
و باز ای کاش ها و حسرتت
امروز جای خالیت را باد پرکرده است
فردا را چه کنم؟؟؟

/ 2 نظر / 4 بازدید