د لتنـگـــــــی...

فــــال حــافظ زدنتــــ از پـی دلتنـگـی کیستـــــــ

مــن کــــه هـر لحظــه بـه یـاد تـو و دلتنگــــ تـو ام

هــر ستـــــاره یــه نشـــان از غــم و دلتنــگی مــن

آسمــان را بفرستـــم کــه بـدانی همــه جـا یـاد تــو ام ؟؟ ...

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
حسن

واقعا مرسی، شدیدا خوشم اومد..!ظمنا من هم شما رو ادد کردم