این روزها

این روزها چه شکستنی شده ام
با هرگفتاری
باهرکرداری
باهرنگاهی
صدای شکسته شدن میپیچد درونم

این روزها چه تلخ شده ام
مثل قهوه
مثل تریاک
مثل درد
واین تلخی گاهی کام خودم را هم تلخ میکند

این روزها چه سرد شده ام
ازهمه آدمها
ازهمه دنیا
ازهمه رویاها
مثل آدم برفی تنهای درون باغ

این روزها چه سخت میگذرد
اما امید هنوز زنده است
بـــــــ*اران

/ 1 نظر / 4 بازدید
اکبر

گره خورده نگاهم به در خانه که شايد تو بيايي ز در و گره گشايی ز دلم...