صــــداقــــت

ایـــن آخـــرین بـارم بـــود!
دیــگـــر احسـاسـم را برای کسی عریان نمیکنم
.
.
... .
... ... ... ... صــــداقــــت یعنــی
.
.
.
حمــاقــــــت

/ 1 نظر / 5 بازدید
a lone daughter

دو چیز بین ما هست که هیچ وقت تموم نمیشه: حماقت من و دروغ های تو